IFK-VÄXJÖ-_RGB

försäkringsinfo - aktiv & ledare

F rs kring

Hur är Du försäkrad som aktiv, ledare eller funktionär?

Som aktiv friidrottare i IFK Växjö är Du försäkrad i samband med aktiviteter som rör friidrotten.

Du som fyllt 16 år och är aktiv är försäkrad genom att föreningen betalar en premie för dig (olycksfallsförsäkring K 64640). Även alla ungdomar i verksamheten som är yngre än 16 år är också försäkrade då de ingår i samma försäkringsavtal K 64640.

Alla ledare och funktionärer som gör ideella uppdrag åt föreningen är försäkrade under dessa uppdrag genom RF:s Grundförsäkring K 62510.

Som förälder är Du också försäkrad i egenskap av ledare/uppdragstagare när du som sådan deltar ideellt vid träning eller tävling.

Föreningen vill dock belysa att försäkringarna man har som aktiv, ledare och funktionär innebär ett grundskydd varför det kan vara bra att komplettera med individuella försäkringslösningar.
Nedan följer en kort presentation från Folksam om hur försäkringsbilden ser ut.

RFs Föreningsförsäkring Bas

Alla föreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) omfattas av Föreningsförsäkring Bas. Den innehåller fem delar, som RF bedömt vara så viktiga att ingen förening kan vara utan dem:

  • Ansvarsförsäkring
  • Förmögenhetsbrottsförsäkring
  • Rättsskyddsförsäkring
  • Patientförsäkring
  • Olycksfallsförsäkring och kristerapi för ledare och funktionärer

Läs mer om försäkringen på Folksams hemsida.

Här beskrivs kortfattat försäkringsvillkoren som gäller för de aktiva och ungdomarna i friidrottsföreningar i Sverige:

Följande ersättningar ingår i din idrottsförsäkring

Här beskriver vi kortfattat försäkringen. Vid ett försäkringsfall gäller de fullständiga försäkringsvillkoren, som du kan hämta på folksam.se.
Observera att försäkringen för din del endast omfattar de ersättningsmoment som beskrivs i den här informationen. Vi lämnar ersättning enligt de försäkringsvillkor som gäller det år försäkringsfallet inträffar. Försäkringsbelopp som utbetalas är fria från inkomstskatt.

Olycksfall – inte förslitningar

Försäkringen ersätter olycksfallsskador och inte skador som är orsakade av exempelvis förslitning, överbelastning eller överansträngning, även om besvären har uppstått när du idrottat. Begreppet olycksfallsskada Med olycksfallsskada menar vi en kroppsskada som du drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Till exempel psykiska besvär betraktas inte som en kroppsskada.
Följande skador räknas också som olycksfallsskador även om du inte varit med om en plötslig yttre händelse: • Hälseneruptur (avsliten hälsena) • Vridvåld mot knä • Fraktur (dock inte stressfraktur) • Solsting, värmeslag och förfrysning. Vi lämnar också ersättning för skador på protes eller liknande som används för sitt ändamål när skadan inträffade.

Akutersättning

Vi lämnar ersättning med ett schabloniserat engångsbelopp som är avsett att till viss del betala kostnader för vård, behandling, medicin, hjälpmedel, rehabilitering och resor i anslutning till detta. Akutersättningens storlek baseras på skadans diagnos. Ersättningen utbetalas under förutsättning att olycksfallsskadan har medfört att du betalat för vård hos en legitimerad läkare. Kostnaderna ska ha uppkommit inom fem år från dagen då du skadade dig. Du behöver endast skicka in ett originalkvitto från det första läkarbesöket. Den högsta ersättning som vi lämnar för en skada är sex procent av ett prisbasbelopp.

Tandskadekostnader

Vi lämnar ersättning för nödvändiga behandlingskostnader som uppkommer inom fem år från dagen då du skadade dig. Kostnaden ska vara godkänd av Folksam innan du påbörjar behandlingen. Om slutbehandlingen måste skjutas upp mer än fem år från skadetillfället ersätts också denna om vi har godkänt behandlingen inom fem år från dagen då du skadade dig. Den högsta ersättning som vi lämnar för en skada är 60 procent av ett prisbasbelopp.

Sönderklippta kläder i samband med vård

Vi lämnar ersättning om sjukvårdspersonal har klippt sönder dina kläder i samband med att du fick vård. Den högsta ersättning som vi lämnar för en skada är 15 procent av ett prisbasbelopp.

Medicinsk invaliditet

Vi lämnar ersättning om du efter en olycksfallsskada har fått en bestående nedsättning av kroppsfunktionen (medicinsk invaliditet). Vid invaliditetsgrader 1–4 procent lämnas ersättning med en procent av försäkringsbeloppet. Vid invaliditetsgrader 5–74 procent lämnas ersättning med så stor del av försäkringsbeloppet som motsvarar invaliditetsgraden angiven i procent. Vid invaliditetsgrader 75 procent eller högre lämnas ersättning med dubbelt försäkringsbelopp.

Ersättning vid dödsfall

Om det värsta skulle hända, gäller försäkringen om olycksfallsskadan leder till dödsfall, oavsett den försäkrades ålder. Försäkringen gäller också vid plötslig död till följd av en annan orsak än olycksfallsskadan, om den försäkrade inte fyllt 70 år. Vi utbetalar ersättningen till den avlidnes dödsbo.

Kristerapi

Om du drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av en skadehändelse som är ersättningsbar i denna försäkring, kan du få kristerapi i form av tio behandlingar hos en terapeut eller psykolog som vi anvisar. Behandlingen ska utföras i Sverige, påbörjas inom ett år och avslutas inom tre år från skadetillfället. Vi ersätter också skäliga och nödvändiga kostnader för resor och tolk. Du kan få reseersättning upp till 4 000 kronor. Kristerapi gäller utan självrisk, men behandling och alla kostnader ska godkännas av oss i förväg.

Du kan också få kristerapi efter överfall, hot och rån som är polisanmälda, våldtäkt och sexuellt utnyttjande samt efter närvaro vid annan persons dödsfall. Försäkringen gäller även om du skadats av någon annan som omfattas av försäkringen, men inte om du utfört eller medverkat till uppsåtlig gärning som är straffbelagd enligt svensk lag.

Preskription

Rätten till försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd upphör om du som gör anspråk på ersättning inte väcker talan mot oss inom tio år från tidpunkten när det förhållande som ger rätt till ett försäkringsskydd inträdde. Du som framställt ditt anspråk till oss inom den tid som anges här, har dock alltid minst sex månader på dig att väcka talan mot oss från den dag vi har förklarat att vi tagit slutlig ställning till anspråket.

___________________________________________________________________________

Mer information om försäkringarna här.

Informationen är tagen från www.folksam.se där det också finns mer information om detta.

Har du råkat ut för en idrottsskada och har frågor?

Kontakta Folksam enligt detta via denna länk.