IFK-VÄXJÖ-_RGB

POLICYS

Åtaganden

IFK Växjö är en ideell förening som är beroende av medlemmars och föräldrars engagemang och arbetsinsats. I IFK Växjö så har vi följande åtaganden:

 • Medlemsavgift (som gäller hela kalenderåret)
 • Träningsavgift för de som är med i någon av våra träningsgrupper. (som gäller hela kalenderåret)
 • Sälja 10 adventskalendrar. Vid syskon så får äldsta 10st, och de yngre 5 stycken var att sälja. Dessa utdelas vid träningen under november månad.
 • Funktionärshjälp. Föräldrar till barn i vår verksamhet som är 10 år och äldre ska hjälpa till vid minst två tillfällen vid våra stora inomhusarrangemang (januari-mars). Utskick om detta sker i november månad, samt vid minst två av våra motionslopp.
 • Funktionärshjälp. Aktiva själva som är 14 år och äldre ska hjälpa till vid minst två tillfällen vid våra stora inomhusarrangemang (januari-mars), samt vid minst två av våra motionslopp.

Resor

Grundprincipen är att aktiva själva upp till och med 18 års ålder betalar resa och logi själva vid tävlingar.

 • IFK Växjö organiserar och betalar resa/logi för de aktiva vid alla SM-tävlingar. IFK Växjö betalar också för de tränare som ingår i truppen. Förutsättningen är att man åker och bor med den organiserade resan.
 • IFK Växjö organiserar några tävlingsresor till subventionerat pris. För 15 år och äldre är det några tävlingar per år. Exempelvis Pallasspelen, Världsungdomsspelen, finalen till Kraftmätningen. Samma princip gäller för Götalandsmästerskapen för 13-14 åringar.
 • Vid våra organiserade resor så ska föraren ha haft körkort i minst tre år, och givetvis följa gällande trafikbestämmelser. Många resor sker i minibuss och då ska man vara extra noga med fordonets köregenskaper, speciellt vid halt underlag.
 • Från 11 års ålder är det positivt om tränarna samordnar transporter till tävlingar, för att få med flera aktiva. Inför gärna en fördelning av utgifterna, om det är samma förare många gånger.
 • Från 11 år så finns det lagtävlingar. Resa med exempelvis minibuss är mycket positivt socialt. Kostnad för detta kan tas ifrån gruppkassan, om det finns pengar kvar.

Tävlingsanmälan via IFK Växjö

 • IFK Växjö bekostar anmälningsavgifter till sanktionerade arenatävlingar för våra aktiva enligt nedan. En förutsättning är att man har betalt medlems- och träningsavgift innevarande år. För junior/senior så är förutsättningen för att IFK Växjö ska betala anmälningsavgiften att man tränar och satsar för att delta på SM-tävlingar. För motions- och veteranverksamhet betalar IFK Växjö inga anmälningsavgifter.
 • Anmälningar ska i möjligaste mån göras i formuläret för tävlingsanmälningar för grupper 11-18 år. Fråga ansvarig tränare vart ni hittar detta formulär.
 • Det är tillåtet för ungdomar upp till 14 år: anmälan i max 4 grenar per dag, alternativt 6 grenar för en tvådagars. Undantag mångkamp givetvis. Observera följande:
  • Observera att det är upp till tränarna/föräldrarna att bedöma vad som är lämplig belastning i fråga om tävlingsstarter för de aktiva.
  • All efteranmälan, samt alla starter som inte utnyttjas (om inte sjukdom eller dylikt inträffat) kommer att få betalas av den aktive själv, eller dennes förälder.
  • Anger man för många grenar i anmälan, så stryks den/de sista.
 • Anmälan via formulär och mail ska vara inne senast kl. 09:00 sista anmälningsdag. Inträffar sista anmälningsdag på en helg, så är det kl. 09:00 sista arbetsdag innan som gäller.
 • OBSERVERA att anmälan ibland kommer att hanteras av någon ”ej fullt friidrottskunnig” som inte vet alla efternamn o födelseår. Därför ska ALL anmälan innehålla: Tävling, (om den inte är allmänt känd även datum) Namn, födelseår, tävlingsklass och gren/grenar. Vill ni ha med pers/årsbästa i anmälan, så måste detta skrivas dit.
 • ALL efteranmälan sköts av den aktive själv eller dennes tränare. Detta innebär även att betala efteranmälningsavgiften kontant på tävlingsplats. Om arrangören inte har den servicen så sätter man in beloppet på IFK Växjös bankgiro 658-9212. Undantag endast för äldre aktiva om ”synnerliga skäl föreligger”.
 • Undantag för tävlingar där den aktive själv betalar anmälningsavgiften är Växjöolympiaden och motionslopp.

Hemsidan / information

Det är styrelsens och kansliets önskemål om att hålla hemsidan levande. Rapportering från tävlingar är en stor del av nyhetsinnehållet. För våra yngre aktiva (upp till 14 år) lägger vi helst upp lag- och gruppbilder. Vi är sparsamma med att lägga bilder och texter om enskild aktiva, upp till 14 år.

Vi försöker rapportera från mästerskap, och andra tävlingar där många från IFK Växjö har varit med.

Vi försöker också rapportera från andra aktiviteter som berör IFK Växjö och Telekonsult Arena. Exempelvis kan det vara egna arrangemang, möten, läger m.m.

Månadsvis publicerar vi medlemsinfo på vår hemsida. Det är en sammanställning över vad som hänt, och vad som är på gång. Dessa medlemsinfo försöker vi även skriva som historiska dokument.

Hjälp kansliet med bidrag och framförallt bilder. Meddela innan om ni kommer att skicka in från en tävling. Ansvarig för nyhetsflödet är i första hand kansliet.

stört ätbeteende

Elitidrott förknippas inte alltid med ett hälsosamt beteende. För en idrottare är
prestation på hög nivå viktig för att nå toppresultat och då behövs kunskap för att
bibehålla optimala kostvanor. Det finns en risk för obalans mellan kostintag och
träningsmängd. Då kan till exempel en ätstörning tyvärr uppträda. Men hur
upptäcker vi att en idrottare är i farozonen för att utveckla ett stört ätbeteende
och/ eller en ätstörning eller att personen redan är drabbad? Vad skiljer en sund
kostmedvetenhet från ett tvångsmässigt ätande?

Allt det och lite till kan du läsa i Svensk Friidrotts handlingsplan
och policy vad gäller stört ätbeteende


Alkohol, doping och droger

Vi vill inom IFK Växjö bedriva vår idrott så att den utvecklar barn och ungdomar positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Genom deltagande i IFK Växjös olika verksamheter vill vi verka för att barn och ungdomar får lära sig att värna om sin kropp samt i föreningen möte ledare och äldre aktiva som fungerar som positiva förebilder.

Våra ledare ska vara positiva förebilder. Våra barn gör som vi gör, inte som vi säger.

Därför har vi tagit fram följande riktlinjer gällande alkohol, doping och droger:

 • Att ingen alkohol får förekomma, varken bland ledare eller aktiva, i samband med verksamhet för barn och ungdomar, tex. Träningsläger eller tävlingar.
 • Att ingen alkohol får serveras vid sammankomster inom föreningen där ledare är under 18 år.
 • Årligen i samband med ledarträffar upplysa och påminna om vår policy för alkohol, doping och droger.
 • IFK Växjö tar starkt avstånd från alla former av doping och droger.
 • I avtal med våra aktiva ska det ingå information om doping, med krav på eventuell återbetalning. Aktiva från 7 år och uppåt samt deras tränare ska även genomgå webutbildningen ”Ren vinnare”.
 • Samtliga övriga tränare och ledare skall genomgå kunskapstestet på vaccineraklubben.se samt genomföra den i sina träningsgrupper (14 år och yngre). För aktiva 15- 16 år genomför dopingutbildning av tränarna i samband med sitt träningsläger. 
 • Vi ska årligen ha information om vår policy för aktiva 15 år och äldre.
 • Beträffande kosttillskott och hälsokost så följer vi Svenska FIFs rekommendationer, som helt avråder från detta. Undantag på läkares direkta inrådan.
 • Antidopingansvarig i IFK Växjö är Styrelsemedlem (Andreas Rosenberg) med stöttning av Sportchef.
 • Vårt policydokument ska finnas tillgängligt på vår hemsida.

Etik jämställdhet och integration

IFK Växjö är en ideell förening som vänder sig till barn, ungdomar och äldre som vill träna friidrott. Vår verksamhet är öppen för alla som vill oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar. Vi utformar vår verksamhet så att den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

IFK Växjö ska därför verka för:

 • att god social gemenskap, positiv idrottsanda och respekt för allas lika värde främjas.
 • att alla har likvärdiga möjligheter att delta i och utvecklas inom våran idrott.
 • för att öka intresset för friidrott bland barn och ungdomar med invandrarbakgrund.

Som aktiv i IFK Växjö ska jag:

 • vara en god förebild och representant för föreningen i alla sammanhang genom att uppföra och uttrycka mig på ett bra och positivt sätt.
 • på tävling uppträda sportsligt gentemot både lagkamrater och medtävlanden.
 • avstå från alla former dopning och droger.
 • stötta och hjälpa mina kamrater i med- och motgångar.
 • alltid göra mitt bästa utifrån mina förutsättningar.

Som ledare i IFK Växjö ska jag:

 • erbjuda alla aktiva en trygg och lärorik miljö.
 • vid träning utgå från varje individs individuella förutsättningar.
 • stötta alla aktiva genom engagemang och uppmuntran.
 • vara en god förebild och representant för föreningen i alla sammanhang genom att uppföra och uttrycka mig på ett bra och positivt sätt.

Som förälder i IFK Växjö ska jag:

 • vara en förebild för mina och andras barn när det gäller uppförande och språkbruk.
 • stötta mitt och andras barn genom engagemang och uppmuntran.
 • efter egen förmåga stödja och hjälpa till i föreningen.

IFK Växjö styrelse och kansli, oktober 2017